วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างวิสาหกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมระดับหนึ่งในอาเซียนและอาเชียตะวันออก 

 

 

พันธกิจ

"เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ
 
สร้างภาวะผู้ประกอบการ

เพื่อให้วิสาหกิจเติบโตอย่างก้าว
กระโดด
 
ด้วยการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"

 

ค่านิยมหลัก

 ความหลงใหล  ผลลัพธ์ ความมุ่งมั่น  ความสามัคคี  โค้ช วิทยากร วิทยากรกระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์   การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการเพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

 

 

Visitors: 795,420