เกี่ยวกับเรา

 

“มากกว่า 13 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของภาวะผู้ประกอบการ”

          ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาจึงได้ไปทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552 - 2553

                แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงได้ลาออกจากงานและของานบริษัทโรสมีเดียฯ ออกมาทำเอง โดยมาจดทะเบียนเป็น  “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก  นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยการทำงานเป็น คณะกรรมการ สมาคมส่งเสิรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 อีกด้วย

                ต่อมาจึงจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก และปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล SMEs Start Up จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อบริการ


                                                    "เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ


 สร้างภาวะผู้ประกอบการ

เพื่อให้วิสาหกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 
ด้วยการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"

        


  • IMG_9638.jpeg
    วิสัยทัศน์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างวิสาหกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมระดับหนึ่งในอาเซียนและอาเชียตะวันออก พันธกิจ "เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการสร้างภาวะผู้ประกอบการเพื่อให้วิสา...

  • beauty_1579153846124.jpeg
    Mr.Yossapat Paramatkitjakan.EDUCATIONS· Credits Bank & Intellectual Property Internship : Class No.17 at the Department of Intellectual Property held by Faculty of Law, Ramkham...
Visitors: 795,420