ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานของเราไป

อบรมหลักสูตร English for Lawyers เพื่อรับความรู้และทักษะในการปรับปรุงบริษัทของเรา

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

Visitors: 795,421