ความสำคัญของเครื่องหมายการค้าในธุรกิจ

  

ความสำคัญของเครื่องหมายการค้าในธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคือแบรนด์ เมื่อพิจารณาถึงแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของบริษัท โลโก้ 

หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่บริษัทต่างๆ ใช้ในตลาดเพื่อระบุผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้าอันมีค่าเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจต้องการ

  เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายทางธุรกิจหรือแบรนด์ แต่ทุกอย่างที่ใช้ในการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งรวมถึงคำ โลโก้ รูปร่าง สี

ชุดค่าผสมเดียวกัน และอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญที่สุดหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธุรกิจจำนวนมาก การมีเครื่องหมายการค้าที่ดีสามารถช่วยให้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการแตกต่างจากคู่แข่งได้
 
  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์อย่างไร?

วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือเพื่อแสดงสิทธิและความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นคัดลอกซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนแล้ว ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่สามารถค้าขายได้อย่างเสรี และผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีเครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์ โลโก้ และตราสินค้าทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าที่ระบุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

การลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีความซับซ้อน และต้องดำเนินการหลายขั้นตอนให้เสร็จสิ้น ต่อไปนี้เราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าคืออะไร?

เครื่องหมายการค้าหมายถึงตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้าเพื่อเป็นตัวแทนของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของตน เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว 

ตัวอย่างแบรนด์ต่างๆ เช่น Mercedes, Google, Amazon, iPad, The London Eye สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือเพื่อป้องกันการละเมิด และช่วยป้องกัน

ความสับสนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๕๔

มี ๔ ประเภท พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้า

2. เครื่องหมายบริการ

3. เครื่องหมายรับรอง

4. เครื่องหมายร่วม
          เนื่องจากสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเชื่อมโยงกับการใช้งานครั้งแรก ดังนั้นบางเว็บไซต์จึงเสนอให้ปกป้องชื่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงแบรนด์ที่สร้างขึ้น

เนื่องจากแบบฟอร์มและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีขั้นตอนมากมาย ดังนั้น เราจึงต้องอ่านรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องหมายการค้า

จะมีประโยชน์ทั้งในด้านธุรกิจและทางกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านของผู้ประกอบการและผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก

1) กรณีลงนามในประเทศ

2) กรณีลงนามในต่างประเทศ

ฉันจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้อย่างไร?

 1. ค้นหาออนไลน์ : www.ipthailand.go.th

 ส่วนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นเราต้องตรวจสอบความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันว่ามีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ ข้อใดถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า เนื่องจากบางคำจึงไม่สามารถลงทะเบียนภาพบางภาพได้

 2. การเตรียมคำขอและเอกสาร

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอเครื่องหมายบริการ การขอเครื่องหมายรับรอง และคำขอเครื่องหมายร่วม

- กรณีเจ้าของร่วมต้องยื่นหลักฐานชี้แจงความสัมพันธ์เพื่อระบุว่าจะใช้เครื่องหมายนี้ในนามบุคคล นิติบุคคล สมาชิกขององค์กรใดๆ สมาคม สหภาพ สหกรณ์ สมาพันธ์ องค์กร หรือ กลุ่ม.

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้

- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

4. แบบคำร้องขอลงทะเบียน

- ชั้น 3 สำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

- ไปรษณีย์ลงทะเบียน

- เครื่องหมายการค้า E-Filing : www.ipthailand.go.th

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นให้นายทะเบียนตรวจสอบเครื่องหมายการค้า หลังจากนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการจดทะเบียนเครื่องหมาย 

ทั้งหมดนี้อาจมีอายุ 12 เดือนถึง 18 เดือนข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - มันจะปกป้องสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของคุณ - คุ้มครองนาน 10 ปี ด้วยต้นทุนที่ต่ำ - สามารถต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี - คุณสามารถมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า - เจ้าของสามารถเพลิดเพลินกับความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวและสามารถหยุดการใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ประเภทเดียวกันกับที่จดทะเบียน - ให้สิทธิ์ในการฟ้องผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ดี - เครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะใช้ชื่อหรือนามสกุลก็ตาม ยิ่งชื่อมีเอกลักษณ์มากเท่าใด ก็ยิ่งได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้นเท่านั้น - เครื่องหมายการค้าต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้โดยสุจริตหรือไม่คัดลอกโดยผู้อื่น แม้ว่าจะมีการใช้สัญลักษณ์นั้นมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม - เครื่องหมายการค้าต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหรือห้ามตามมาตรา 8 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ธงชาติไทย ธงพระราชทาน ธงราชการ หรือสัญลักษณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ทุกวันนี้ การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องง่ายมาก และสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่นิยมอย่างมาก โฆษณาผลิตภัณฑ์จะเข้าถึงได้ง่ายหากผลิตภัณฑ์ของคุณมีเครื่องหมายการค้าที่น่าสนใจ แบรนด์เป็นเหมือนเครื่องมือทางการค้าที่ทรงพลังที่สุดที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่สนใจธุรกิจของคุณจะจ่ายโดยไม่สนใจว่าราคาจะสูงหรือต่ำแค่ไหน เพราะพวกเขามองเห็นเส้นทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต หากคุณกำลังประสบปัญหาเครื่องหมายการค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาช่วยในการประเมินก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นหนึ่งในการลงทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ลูกค้าสามารถทำได้เนื่องจากทนายความสามารถช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่นๆ

 

  


 

Visitors: 795,421